Persbericht: Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties zorgt voor verbetering van patiëntzorg.

7 februari 2023

Utrecht, 7 februari 2023. Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg. Artsen gebruiken deze data steeds intensiever om de resultaten structureel in beeld te brengen, verbeterpunten te bespreken en verbeterprojecten te starten. Zo worden in alle vakgroepen van de onderzochte gebieden de uitkomsten van zorg besproken. De afgelopen twee jaar hebben inzichten in de uitkomsten geleid tot vele verbeterprojecten: gemiddeld 2,7 verbeterprojecten per aandoening per centrum. Dit zijn conclusies van het onderzoek ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’ van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Doel van dit project: onderzoeken hoe centra uitkomstinformatie van de diverse registraties toepassen in verbetercycli. Dit onderzoek is uitgevoerd onder centra deelnemend aan de registraties Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI),  Nefrovisie, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) middels vragenlijsten en interviews. De uitkomsten hiervan zijn met het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model verder in kaart gebracht.

“Het onderzoek laat duidelijk zien dat een betrouwbare kwaliteitsregistratie bijdraagt aan het starten van verbeterprojecten in de centra en daarmee aan de continue verbetering van de zorg”, zo geeft dr. Niki Medendorp aan, namens de NHR als projectleider betrokken bij dit onderzoek, “het is mooi om te zien dat dankzij intensieve bijdragen, van data-invoer tot analyse, zoveel waardevolle inzichten naar voren komen”.

Resultaten en conclusies: Gebruik van uitkomstinformatie integraal onderdeel werkproces

Dankzij een grote respons (127 ingevulde vragenlijsten en 18 diepte-interviews verdeeld over 5 kwaliteitsregistraties) is een betrouwbaar beeld gecreëerd van het gebruik van uitkomstinformatie in de Nederlandse zorg. Daaruit blijkt dat uitkomstinformatie zeer actief wordt gebruikt voor kwaliteitsverbetering. Zo is het bespreken en interpreteren van de data een standaard onderdeel van het werkproces bij elk van de onderzochte ziekenhuizen:

  • 100% van de respondenten geeft aan dat uitkomstindicatoren in kaart worden gebracht en besproken worden binnen de vakgroep.
  • Ook dashboards worden veelvuldig ingezet: 98% van de respondenten maakt gebruik van landelijke dashboards; 62% heeft ook eigen dashboards in gebruik.
  • Identificatie van verbeterpotentieel gebeurt op verschillende manieren; via analyses over data, maar ook op basis van signalen vanaf de werkvloer.
  • In de afgelopen twee jaar zijn er gemiddeld 3,2 aanvullende analyses uitgevoerd per centrum ten behoeve van de selectie van verbeterinitiatieven; gemiddeld zijn er vervolgens 2,7 verbeterinitiatieven geïnitieerd per centrum.
  • Bij de uitvoering van deze verbeterinitiatieven blijkt het samenstellen van werkgroepen bevorderend te werken.
  • Betrokkenheid van patiënten bij het verbeteren van de patiëntenzorg vanuit multidisciplinaire teams is nog beperkt; de betrokken patiëntenorganisaties benadrukken het belang om hier in de toekomst meer aandacht voor te hebben.

Het volledige rapport van het onderzoek ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’ is te lezen op SKR-zorg.nl.

Aandacht voor kwalitatieve uitkomstinformatie vanuit beleid

De SKR heeft hiermee inzichtelijk gemaakt hoe uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties wordt ingezet en wat de verschillende kwaliteitsregistraties en aangesloten partners van elkaar kunnen leren. De aanleiding voor dit onderzoek spreekt voor zich: De afgelopen 10 jaar is meer focus gekomen op waardegedreven zorg, zorg georganiseerd op basis van de behoeften van de patiënt tegen redelijke kosten.

Het ministerie wil van VWS 50% van de patiënt-relevante uitkomsten van zorg inzichtelijk hebben. Dit is ook onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Daarnaast past het werken met een continue leer- en verbetercyclus binnen het kader ‘Passende Zorg’ zoals omschreven binnen het Integraal Zorg Akkoord en opgesteld door Zorginstituut Nederland en alle stakeholders. Het gebruik van kwalitatieve uitkomstinformatie voor verbeterprocessen speelt daarin een grote rol. Niet alleen als indicator voor verbetermogelijkheden: uitkomstinformatie toont de daadwerkelijke toegevoegde waarde van zorg aan.

Analyse en vergelijking van kwaliteitsregistraties met HOME-model

De onderzoekers hebben gekeken hoe uitkomstinformatie gebruikt wordt voor verbetercycli binnen vijf verschillende specialismen en de bijbehorende registraties. Dit zijn cardiochirurgie & cardiologie (NHR), dialyse (Nefrovisie), intensive care (NICE), orthopedische heup- of knievervanging (LROI) en zorg rondom levertumoren (DICA). Ook geeft het rapport handvatten om deze informatie nog beter in te zetten voor verbetercycli en patiëntenzorg. Naast verdiepende interviews is hiervoor gebruik gemaakt van het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model.

Figuur 1: Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model

Figuur 1: Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model

Dit HOME-model is gebaseerd op de 4 hoofdstappen van een (uitkomst-gedreven) verbetercyclus (PDCA-cyclus) en de 7 randvoorwaarden voor organisatie van een verbetercyclus (7S-model). Het is in 2016 ontwikkeld door de Nederlandse Hart Registratie (NHR) om het gebruik van uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering in de hartzorg inzichtelijk te maken. Het HOME-model is voor dit onderzoek doorontwikkeld voor gebruik bij andere specialismen en kwaliteitsregistraties.

Het gebruik van de uitkomstinformatie leidt vaak tot verbeterprojecten in alle centra. Wel blijkt uit dit onderzoek dat er nog verschillen zijn tussen centra in de manier waarop uitkomstinformatie wordt gebruikt, met name óf en wanneer deze leiden tot verbeterprojecten. Ook de laatste stappen binnen een verbeterproject volgens de PDCA-cyclus, het meten van resultaat en gebruik hiervan voor verdere verbeteringen in een project, kan nog worden aangescherpt. Alle aanbevelingen en details per registratie zijn te lezen op SKR-Zorg.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van een volgende publicatie of bijeenkomst? Volg dan SKR op LinkedIn of schrijf u in voor de nieuwsbrief.