Over de SKR

In 2018 hebben verschillende kwaliteitsregistratie de krachten gebundeld en zich verenigd in de SKR. In maart 2019 is een gezamenlijke visie en actieplan gepubliceerd met daarin een oproep tot meer eenduidigheid voor het registratielandschap op diverse terreinen.
De Samenwerkende kwaliteitsregistraties bestaan op dit moment uit:


Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
De Nationale Intensive Care Evaluatie is in 1996 opgericht en bevat informatie over alle patiënten die op de Intensive Care worden opgenomen. Per patiënt worden onder andere de aanwezige comorbiditeiten, reden van IC-opname, ernst van fysiologische verstoring aan de hand van laboratorium en monitoruitslagen, behandelduur en mortaliteit vastgelegd. Gedurende de COVID-19 pandemie was stichting NICE verantwoordelijk voor de dagelijkse registratie van de opgenomen COVID-19 patiënten om zo de pandemie goed te monitoren en ondersteuning bij het maken van beleidsbeslissingen te bieden.

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
De Nederlandse Transplantatie Stichting is volgens de Wet op de orgaandonatie verantwoordelijk voor de organisatie van donatie, allocatie, transplantatie en wachtlijst voor organen (nier, lever, hart, long, pancreas) en weefsels (hoornvlies, huid, bot, hartkleppen, lichaamsaders) in Nederland en legt data hierover vast. Tevens beheert de NTS de kwaliteitsregistratie NOTR waarin de follow-up van transplantatiepatiënten en levende donoren wordt verzameld ten behoeve van beleidsevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.

Dutch Institute for Clinical Auditing
DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing, is ontstaan vanuit de gedachte de zorg steeds beter te maken door middel van klinische registraties. DICA voorziet zorgverleners, patiënten, zorgbestuurders en zorgverzekeraars van actuele spiegelinformatie over de kwaliteit van zorg en de instrumenten om te leren en te verbeteren. De volgende kwaliteitsregistraties worden door DICA gefaciliteerd:
Darmkanker (DCRA), Longkanker (DLCA), Vernauwing halsslagader (DACI), Gynaecologische oncologie (DGOA),  Endoscopie gerelateerde complicaties (DRCE), Borstkanker (NBCA), Acute beroertezorg (DASA), Verwijding aorta (DSAA), Leverchirurgie (DHBA), Bariatrische chirurgie (DATO), Coloscopieën (DGEA), Heupfracturen (DHFA), Maag- en slokdarmkanker (DUCA), Melanoom (DMTR), Alvleesklierkanker (DPCA), Diabetes (DPARD), Borstimplantaten (DBIR), Speciële kinderchirurgie (EPSA), Hoofd-hals chirurgie (DHNA) en DICA Geneesmiddelen.

Perined
Perined is een samenvoeging van de perinatale audit en de perinatale registratie. De audit is het multidisciplinair bespreken van zwangerschappen met een slechte afloop. In de registratie worden gegevens vastgelegd over de zwangerschap, baring en geboorte. Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan.

Nederlandse Hart registratie (NHR)
In de Nederlandse Hart Registratie (NHR) worden alle patiënten die een cardiochirurgische en cardiologische interventies geregistreerd. De NHR faciliteert de registraties voor cardiochirurgie (onder andere bypass operaties en hartklepvervangingen), dotters (PCI), percutane hartklepvervangingen (THI), ablaties, ICD en pacemakerimplantaties, hartfalen en boezemfibrilleren. Binnen de registratie worden patiëntkarakteristieken, interventievariabelen en voor patiënt-relevante uitkomsten (overleving, complicaties, re-operaties en kwaliteit van leven) vastgelegd.

Nefrovisie
Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor het kwaliteitssysteem in de gehele nefrologische keten met als doel om optimaal inzicht te verschaffen in klinische en patiënt gerelateerde uitkomsten van nefrologische zorg. Dat doet het bureau vanuit een neutrale en onafhankelijke positie. Het bureau ondersteunt professionals bij:
• Het opstellen en implementeren van richtlijnen en uitkomstindicatoren.
• Het uitvoeren van registraties en onderzoek, inclusief de bijbehorende rapportages.
• Het uitvoeren van de intercollegiale visitatie parallel aan de certificering van dialysecentra.
• Het verwerven van kennis en het uitwisselen van expertise.

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is in 2007 opgericht door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en is een register voor gewrichtsprothesen. Hierin staan de gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim) die in Nederland geplaatst zijn; zowel de primaire als de revisieoperaties. Ook de PROMs van de heup, knie en schouder staan in de LROI. De LROI vormt zowel een systeem waarmee protheses getraceerd kunnen worden als er sprake is van calamiteiten en een systeem van kwaliteitsmetingen om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren.

Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)
De “Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)” is de nationale discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland. De stichting NEED is een stichting zonder winstoogmerk en is in 2016 opgericht door SEH artsen. Inmiddels hebben 12 SEH afdelingen zich aangesloten. Dit aantal breidt jaarlijks uit. De NEED heeft als doel om door middel van het structureel verzamelen van betrouwbare getallen van deelnemende SEH afdelingen de kwaliteit van de acute zorg in Nederland te verbeteren en de transparantie te verhogen. Discipline overstijgend: één gemeenschappelijke registratie voor alle SEH zorg. Dit doel wordt bereikt door de gegevens in de NEED te gebruiken voor “benchmarking” en wetenschappelijk onderzoek.

Quality Registry Neuro Surgery (QRNS)
QRNS zijn de kwaliteitsregistraties van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. De QRNS is in 2014 opgezet met als doel te voorzien in een registratiesysteem voor neurochirurgen en andere bij de zorg betrokken hulpverleners om de kwaliteit van de zorg aan neurochirurgische patiënten te kunnen monitoren en te verbeteren. Momenteel worden data van vier ziektebeelden geregistreerd: SAB, glioblastoom, hypofysetumoren en liquor Drain.

Dutch Otologic Quality Registry (DOQ)
De otologische kwaliteitsregistratie (Dutch Otologic Quality registry – DOQ) wordt in 2021 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Keel-Neus en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied (NVKNO). De registratie heeft als hoofddoel het verkrijgen van inzicht in, en continue verbetering van, de kwaliteit van de otologische zorg in Nederland. In de registratie worden alle oor ingrepen in Nederlandse ziekenhuizen en ZBC’s verzameld en geanalyseerd. Naast spiegelinformatie voor de eigen vakgroepen levert de DOQ een benchmark en landelijke analyses over praktijkvariatie en zowel uitkomst- als procesindicatoren. De gegevens in de DOQ worden ook voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gesteld. De DOQ is een stichting zonder winstoogmerk. De DOQ zal naar verwachting in 2022 van start gaan.