Deelnemen aan de SKR

Waarom deelnemen aan de SKR?

De SKR levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg in Nederland door het delen van kennis en ervaring over het optimaal gebruik  van data die kwaliteitsregistraties verzamelen en analyseren met als secundair doel het reduceren van administratieve last. Door aan te sluiten bij de SKR komt een kwaliteitsregistratie in gesprek met andere grote en kleine kwaliteitsregistraties die elkaar helpen met verdere  ontwikkeling van de kwaliteitsregistraties. Ook vormen de deelnemers via de SKR een collectieve gesprekspartner voor stakeholders zoals zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden.

Als deelnemer kunt u via de SKR direct invloed uitoefenen op  de toekomst van kwaliteitsregistraties in Nederland. Dit is met de voorgenomen wijziging van de Wkkgz aan te raden. Om te voldoen aan de beoogde wettelijke grondslag voor kwaliteitsregistraties moet immers worden voldaan aan criteria die door Inhoudsgovernancecommissie (IGC) en Datagovernancecommissie (DGC) zijn opgesteld. Het doel van dit proces is om een uniform en effectief landschap voor kwaliteitsregistraties te verkrijgen: dit sluit aan op de doelen die de SKR voor ogen heeft en aan wil bijdragen.

 


 

Kracht van de kwaliteitsregistraties


Ondertussen hebben al verschillende kwaliteitsregistratie(organisatie)s zich aangesloten bij de SKR. Klik hier voor meer informatie over de aangesloten kwaliteitsregistraties.
Hieronder leest u meer over de invulling van de doelen van de SKR, hoe de samenwerking is opgezet en de voorwaarden voor kwaliteitsregistraties om deelnemer te worden.


 

Hoe wordt er samengewerkt tussen de deelnemers van de SKR?

De SKR werkt samen om kwaliteitsregsitraties in gezamenlijkheid door te ontwikkelen. De te ondernemen activiteiten hiervoor definieert de SKR mede gebaseerd op de IGC/DGC toetsingscriteria en toekomstvisie. Door samenwerkingen tussen kwaliteitsregistraties te bevorderen helpen we elkaar om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en het landschap in de gewenste richting te ontwikkelen. Bestaande expertise binnen kwaliteitsregistraties wordt maximaal ingezet om de gemeenschappelijke doelen te realiseren.

Voorbeelden van onderwerpen waarop wordt samengewerkt zijn: het delen van kennis ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en de daarvoor het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en methodologie, de uniformering en standaardisering ten behoeve van administratieve lastenverlichting en eenduidigheid van informatie en de privacy van betrokkenen met betrekking tot de data en het delen van kennis ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De samenwerking wordt verwezenlijkt door:

  1. het ontwikkelen en uitvoeren van een agenda waarbij de SKR deelnemers op gestructureerde wijze inzichten en werkwijzen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.
  2. als onderdeel van SKR naar buiten treden om de gemeenschappelijke belangen van de SKR deelnemers te behartigen.

 


 

Behaalde successen van de SKR en haar deelnemers

Kennis delen en samen werken aan verdere ontwikkeling staat centraal. Dit uit zich ook in eerdere activiteiten van de SKR en de deelnemers. Zo is recent een SKR rapport opgeleverd over het HOME project waaruit bleek dat de afgelopen tien jaar hoge kwaliteit uitkomstinformatie beschikbaar is gekomen via kwaliteitsregistraties. Daarnaast gaf het rapport inzicht hoe de uitkomstinformatie is gebruikt voor verbeterprocessen in het kader van leren en verbeteren.  


 

Wat wordt er van deelnemende kwaliteitsregistraties verwacht?

De SKR heeft vier keer per jaar een deelnemersvergadering waarvoor alle deelnemende kwaliteitsregistraties worden uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen wordt besproken welke landelijke ontwikkelingen er zijn en wordt gezamenlijk het SKR beleid vastgesteld. Er wordt vooraf een agenda met agendastukken gedeeld. Kwaliteitsregistraties worden verwacht actief deel te nemen aan dit overleg. Rondom de vergaderingen worden deelnemers incidenteel aanvullend geconsulteerd door het SKR bestuur voor onderwerpen die in de tussentijd input van de leden behoeven.

Daarnaast worden ~4 keer per jaar kennissessies georganiseerd om inhoudelijke onderwerpen uit te diepen met elkaar. Per sessie is een andere (set van) kwaliteitsregistratie(s) verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdrage en het sturen van de discussie over het onderwerp.

Hoe kan ik mij aanmelden en aan welke criteria moet ik voldoen om toegelaten te worden tot de SKR?

Iedere kwaliteitsregistratie die belangstelling heeft om aan te sluiten bij SKR kan deze interesse kenbaar maken door middel van een korte notitie waaruit blijkt hoe de betreffende registratie georganiseerd is en in hoeverre op dit moment reeds voldaan wordt of nog gewerkt wordt aan de criteria die aan SKR deelnemers worden gesteld.

Kwaliteitsregistraties die nog in de opstartfase bevinden en daardoor nog niet aan alle criteria voldoen kunnen aspirant deelnemer worden. Criteria die nog niet zijn ingevuld kunnen in dat geval worden toegelicht met een beschrijving hoe deze in de toekomst zullen worden ingevuld.

De criteria die door de SKR worden gesteld zijn hieronder te vinden. Elke deelnemende kwaliteitsregistratie:

  1. is landelijk dekkend of heeft aantoonbare intenties om dat te worden;
  2. wordt gesteund door de relevante beroepsvereniging(en) c.q. gemandateerde vertegenwoordiging heeft van die beroepsvereniging;
  3. vertoont geen (substantiële) overlap met andere bestaande kwaliteitsregistraties;
  4. onderhoudt relaties met landelijk relevante stakeholders zoals professionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en vertegenwoordiging van patiënten;
  5. is primair gericht op de verbetering van de kwaliteit van zorg door kort cyclische terugkoppeling van behandelresultaten met landelijke benchmarking, alsmede rapportage van interne en externe kwaliteitsgegevens;
  6. voldoet met betrekking tot de informatiebeveiliging aan de NEN 7510 norm of daarmee vergelijkbaar, dan wel in het proces is om aan hieraan te gaan voldoen; en
  7. is bereid actief en transparant bij te dragen aan het delen van inzichten en werkwijzen zodat binnen het SKR van elkaar geleerd kan worden.

Wat is het vervolg na uw aanmelding aan de SKR?

Uw aanmelding (indicatie: 2 A4) kunt u sturen aan het SKR bestuur via  info@skr-zorg.nl. Daarna nemen we contact met u op om nader kennis te maken. Aan deelname aan de SKR is ook een kostendekkende financiële bijdrage verbonden. Na indiening van uw aanmelding wordt er met u contact gezocht.