Veelgestelde vragen | SKR

Veelgestelde vragen

De SKR bestaat uit verschillende landelijke kwaliteitsregistraties waaronder Nefrovisie, NHR, LROI, Perined, NICE, NEED, NTS, Nederlandse Vereniging KNO, Quality Registry Neuro Surgery en DICA.

De SKR is een samenwerkingsverband, waarbinnen partijen met elkaar een aantal ambities en samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Onder andere is een bestuur ingesteld om de slagvaardigheid en bestuurbaarheid te garanderen en de SKR naar buiten toe te vertegenwoordigen.

De afgelopen tien – vijftien jaar is het aantal kwaliteitsregistraties sterk gegroeid. Ondanks belangrijke verbeteringen die de afgelopen jaren reeds zijn doorgevoerd, brengen kwaliteitsregistraties net als andere hergebruiksdoelen van data uit het EPD nog te veel administratieve lasten met zich mee. Daarnaast bestaan er verschillen in werkwijze en organisatie van kwaliteitsregistraties. Deze verschillen bieden enerzijds de kans om van elkaar te leren, anderzijds creëert het de behoefte aan uniformering. SKR werkt aan beiden.

Kwaliteitsregistraties en dataverwerkers, verenigd in de SKR en SDV, hebben afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd op het gebied van administratieve lasten en privacy. Om deze rol te versterken werken zij op verschillende thema’s samen om tot één uniform afsprakenstelsel voor inhoud en dataverwerking te komen.

Kwaliteitsregistraties spelen een belangrijke rol bij verbeteringen in de zorg. Met het actieplan wil de SKR nog meer dan nu verschil maken in de kwaliteit van zorg in Nederland. Het gezamenlijke actieplan is gericht op betere inzichten in relevante uitkomsten, minder administratieve lasten en lagere kosten. Met uiteindelijk een hogere zorgkwaliteit voor de patiënt als einddoel.

In het actieplan ligt de focus op meer eenduidigheid. Het registratieproces moet met uniforme coderingen en definities gaan werken, zodat de kwaliteitsinformatie maar één keer geregistreerd hoeft te worden in de bron door zorgverleners. Daarna kan de data geautomatiseerd uitgewisseld en verwerkt worden tussen verschillende ICT-programma’s. Verder komt er één juridisch model waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe de persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Ook de financiering van kwaliteitsregistraties wordt eenduidiger met behoud van inhoudelijke onafhankelijkheid van de registratie.

De SDV staat voor de Samenwerkende Dataverwerkers. De dataverwerking van kwaliteitsregistraties wordt uitbesteed aan daarvoor gespecialiseerde dataverwerkers. Doordat het aantal registraties de afgelopen jaren sterk is toegenomen, ervaren zorgverleners een hoge administratielast. Een betere stroomlijning via harmonisatie en standaardisatie biedt daarin uitkomst. Een zestal dataverwerkers – ICT-partners voor >80% van de kwaliteitsregistraties – bundelen hun krachten om de oplossingen die nodig zijn, te versnellen. Deze inzichten leiden tot structurele verbeteringen in dataverzameling en – verwerking in de zorg.

Meer informatie kunt u vinden op: www.sdv-zorg.nl

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@skr-zorg.nl