Rapport

'Toepassing van uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering in de zorg'
Samenvatting

Hoge kwaliteit uitkomstinformatie is in de afgelopen 10 jaar beschikbaar gekomen via kwaliteitsregistraties; methoden om de uitkomstinformatie binnen de centra effectief en efficiënt te gebruiken voor verbetering zijn nog in ontwikkeling, zowel in Nederland als internationaal.

Het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model helpt om gebruik van uitkomstinformatie inzichtelijk te maken. Met 127 ingevulde vragenlijsten, 18 diepte-interviews binnen 5 registraties van de SKR wordt een duidelijk beeld gecreëerd van gebruik van uitkomstinformatie in de Nederlandse zorg. Naast deze online weergave is het rapport ook als PDF te downloaden. Beide versies zijn inhoudelijk identiek.

1. Introductie

In de afgelopen 10 jaar is binnen de onderzochte aandoeningsgebieden het besef sterk toegenomen dat patiënt-relevante uitkomsten van zorg een centrale rol zouden moeten spelen bij de kwaliteitsverbetering van de Nederlandse zorg. Het ministerie van VWS stuurt hierop via een afspraak in het hoofdlijnenakkoord om in 2022 50% van de patiënt-relevante uitkomsten van zorg inzichtelijk te hebben. Dit zou samen beslissen op basis van uitkomstinformatie moeten faciliteren. Daarnaast wordt in het Integraal Zorgakkoord ingezet op een continue leer- en verbetercyclus door zorgprofessionals en patiënten, waarbij passende zorg volgens de laatste inzichten en informatie centraal staat.

2. Methode

Het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model helpt om gebruik van uitkomstinformatie inzichtelijk te maken. Dit model doorloopt 11 elementen, welke gebaseerd zijn op elementen uit een PDCA-cyclus (Deming cyclus) en het 7S-model van McKinsey. Deze elementen zijn als volgt:

  • De 4 hoofdstappen van een (uitkomst-gedreven) verbetercyclus (PDCA-cyclus): 1) Monitoring van uitkomsten, 2) Identificatie van verbeterpotentieel, 3) Selectie van verbeterinitiatieven, 4) Implementatie van verbeterinitiatieven.
  • De 7 randvoorwaarden voor organisatie van een verbetercyclus (7S-model): 1) Strategie, 2) Governance, 3) Cultuur & waarden, 4) Leiderschap, 5) Infrastructuur, 6) Capaciteit, en 7) Expertise.
3. Landelijke resultaten over gebruik van uitkomstinformatie

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste landelijke resultaten gepresenteerd die volgen uit de enquête (N = 127) en diepte-interviews (N = 18).

Ten eerste worden de belangrijkste bevindingen in een figuur weergegeven. Ten tweede worden enkele algemene trends gepresenteerd, waarna de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren gerapporteerd worden. Ten slotte worden per element van het HOME-model de belangrijkste resultaten gepresenteerd; gevolgd door een toelichting over het gebruik van uitkomstinformatie in de patiëntenzorg.

4. Resultaten per specialisme
Per betrokken specialisme worden de resultaten per element van het HOME-model beschreven en de status van gebruik uitkomstinformatie in de patiëntenzorg, aangevuld met good practices.
4.1 Cardiochirurgie
Kwaliteitsregistratie NHR

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de enquête voor het specialisme cardiochirurgie (in het specifiek voor patiënten die een cardio-thoracale chirurgische ingreep ondergaan) tekstueel beschreven (over een respons van 12 ziekenhuizen), en tevens de (vier) gehouden diepte-interviews als verdieping worden meegenomen. Ook wordt een aantal good practices weergegeven die naar voren kwamen uit de diepte-interviews voor dit specialisme; deze worden bij het betreffende element weergegeven.

4.2 Interventiecardiologie
Kwaliteitsregistratie NHR

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de enquête voor het specialisme cardiologie (in het specifiek voor hartpatiënten die een dotterbehandeling ondergaan) tekstueel beschreven (over een respons van 20 ziekenhuizen), en tevens de (vier) gehouden diepte-interviews als verdieping worden meegenomen. Ook wordt een aantal good practices weergegeven die naar voren kwamen uit de diepte-interviews voor dit specialisme; deze worden bij het betreffende element weergegeven.

4.3 Dialyse
Kwaliteitsregistratie Nefrovisie

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de enquête voor het specialisme dialyse tekstueel beschreven (over een respons van 30 centra), en tevens de (vier) gehouden diepte-interviews als verdieping worden meegenomen. Ook wordt een aantal good practices weergegeven die naar voren kwamen uit de diepte-interviews voor dit specialisme; deze worden bij het betreffende element weergegeven.

4.4 Intensive care
Kwaliteitsregistratie NICE

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de enquête voor de intensive care (IC) tekstueel beschreven (over een respons van 35 ziekenhuizen), en tevens de (drie) gehouden diepte-interviews als verdieping worden meegenomen. Ook wordt een aantal good practices weergegeven die naar voren kwamen uit de diepte-interviews voor de IC; deze worden bij het betreffende element weergegeven.

4.5 Orthopedische heup- of knievervanging
Kwaliteitsregistratie LROI

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de enquête voor het specialisme orthopedie (in het specifiek voor orthopedische patiënten die een heup- of knievervanging krijgen) tekstueel beschreven (over een respons van 27 centra), en tevens de (drie) gehouden diepte-interviews als verdieping worden meegenomen. Ook wordt een aantal good practices weergegeven die naar voren kwamen uit de diepte-interviews voor dit specialisme; deze worden bij het betreffende element weergegeven.

5. Conclusie

Op basis van de enquêteresultaten (N = 127) en diepte-interviews (N = 18) kan geconcludeerd worden dat uitkomstinformatie binnen de onderzochte aandoeningsgebieden momenteel al zeer actief gebruikt wordt ten aanzien van kwaliteitsverbetering in de Nederlandse zorg.

Resultaten worden regulier gemonitord en besproken; verbeterpotentieel wordt geïdentificeerd en leidt effectief tot het starten van nieuwe verbeterinitiatieven. Wel is er nog ruimte voor ontwikkeling op het gebied van het volledig doorlopen van de verbetercyclus en het gebruik maken van uitkomstinformatie in de patiëntenzorg.

Colofon

De enquête, interviewguide en dit rapport zijn tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), Nefrovisie, de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), allen leden van de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR).

Bronnenlijst & bijlagen