Woord vanuit SKR Bestuur

“50.000 gezonde levensjaren verloren door uitstel van reguliere zorg”, “Ziekenhuizen hebben zeker een jaar nodig om zorgachterstanden weg te werken” en “Ziekenhuizen stoppen voorlopig met alle zorg die zes weken kan wachten”. Dit zijn krantenkoppen die het afgelopen jaar op vrijwel dagelijkse basis verschenen. De boodschap: een groot deel van de reguliere zorg heeft plaats moeten maken voor COVID-19-zorg.

Kwaliteitsregistraties zijn bij uitstek geschikt om in deze situatie inzicht te geven in de gevolgen van veranderingen in de zorg. Deze registraties meten continu hoeveel patiënten behandeld worden en hoe de zorg is ingericht. Ze meten de uitkomsten van de behandelingen en maken verschillen tussen zorgaanbieders inzichtelijk. Zo kunnen aanbieders van elkaar leren en hun prestaties verbeteren. Zo leveren kwaliteitsregistraties essentiële informatie om de gezondheidszorg betaalbaar en schaalbaar te houden. Al decennia wordt dit op grote schaal in Nederland gedaan door landelijke kwaliteitsregistraties, geïnitieerd door medisch specialisten. De COVID-19-pandemie heeft het belang van goede registratie nadrukkelijk onderstreept: er kwam niet alleen informatie beschikbaar over de organisatie van IC-zorg, ook over de effecten van COVID-19 op de reguliere zorg.

Landelijke kwaliteitsregistraties werken binnen het initiatief Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) samen aan continue verbetering van kwaliteitsregistraties, onder andere door het delen van kennis en ervaring, het herbruikbaar maken van data en het reduceren van registratielast. Deze ambities zijn vastgelegd in een actieplan. Binnen de SKR hebben tien kwaliteitsregistraties de handen ineengeslagen. Samen hebben zij in kaart gebracht wat de impact is geweest van de COVID-19 pandemie en van de beleidsmaatregelen die zijn genomen om de druk op de zorg tegen te gaan.

Binnen zes domeinen is er onderzoek gedaan: acute zorg, oncologische zorg, orthopedische zorg, cardiovasculaire zorg, electieve zorg en chronische zorg. Aan de hand van de data uit acht landelijke kwaliteitsregistraties konden onderzoekers voor een breed scala aan diagnoses en behandelingen vaststellen hoeveel patiënten in eerdere jaren zijn gediagnosticeerd en behandeld versus hoeveel patiënten tijdens de coronapandemie zijn gediagnosticeerd en behandeld. Daarmee wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt of tijdens de corona-uitbraak de wachttijd tussen diagnose en behandeling langer is geworden en of er in deze periode minder patiënten zijn behandeld dan voorheen.

De resultaten zijn gebundeld in dit rapport: het SKR IMPACT Report. Wij hopen dat dit rapport aanleiding geeft tot verder onderzoek naar de effecten van COVID-19 op reguliere zorg. Het rapport laat zien waarom het real-time volgen van wat er in de zorg gebeurt zo belangrijk is. Niet alleen nu, maar ook straks.

We willen graag onze dank betuigen aan alle zorgverleners die ondanks de drukte de dataverzameling hebben gerealiseerd, en alle onderzoekers die de afgelopen maanden ontzettend hard hebben gewerkt aan dit rapport. Zonder hun inzet en betrokkenheid hadden we dit document nooit kunnen produceren en publiceren. Ook willen we de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen bedanken voor de samenwerking en de SKMS voor het beschikbaar stellen van een subsidie voor dit project. Als SKR-bestuur zijn we ontzettend trots dat deze samenwerking, in korte tijd, tot een mooi rapport heeft geleid. Wat ons betreft is dit rapport nog maar het begin. Het is het eerste van de vele mooie dingen die we in gezamenlijkheid willen en kunnen realiseren.

Wij wensen u veel leesplezier!

SKR Bestuur

Data post-COVID-19
Betrouwbare, onafhankelijke data bleek onmisbaar in de strijd tegen corona. Om ook na deze pandemie goede en betaalbare zorg voor iedereen te blijven leveren, is het verzamelen en delen van data essentieel. Het goede nieuws is dat we daar in Nederland met de kwaliteitsregistraties al een robuuste infrastructuur voor hebben staan.

Kwaliteitsregistraties beschikken namelijk over ruime ervaring en expertise op het gebied van datacollectie, -analyse en -terugkoppeling. Hiermee is een uitstekende infrastructuur opgezet die ervoor zorgt dat artsen en andere zorgprofessionals data tot hun beschikking hebben om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld wanneer uit de data blijkt dat er bij verschillende zorgaanbieders variatie in zorgprocessen en patiëntuitkomsten bestaat. Omdat deze zorginhoudelijke kwaliteitsverbetering vooral door en met artsen gerealiseerd kan worden, werkt de SKR intensief samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Ondanks de vele verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in registratieprocessen en automatisering ervaren zorgprofessionals en ziekenhuizen vaak nog een te grote administratielast en bestaat er soms nog verschil in werkwijze tussen registraties. Daarom is in 2018 de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) opgericht. De SKR maakt het mogelijk om op het gebied van juridische governance, financiering, organisatorische vormgeving, ICT-infrastructuur binnen één organisatie samen te werken.

Ook op het terrein van onderwerpen als privacy, security en ICT zijn de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd. Verdere samenwerking is nodig om de administratielast te verlichten en eenduidigheid te vergroten. Daarom werkt SKR samen met de Samenwerkende Dataverwerkers (SDV). Door gebruik te maken van bestaande samenwerkingsverbanden, expertise, ervaring en infrastructuur kunnen we gezamenlijk snel stappen zetten ​in verdere harmonisatie en standaardisatie op weg naar een geïntegreerde landelijke data-infrastructuur.

Dankzij deze investeringen en de inzet van onze medewerkers kon ook het SKR IMPACT Rapport in korte tijd gerealiseerd worden. Het is het resultaat van het delen en benutten van ieders kennis en expertise binnen één samenwerkingsverband.